REJESTRACJA KROK PO KROKU

KROK PO KROKU

Jeżeli chcesz studiować w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu koniecznie zapoznaj się z warunkami i harmonogramem rekrutacji obowiązującymi na wybrany przez Ciebie kierunek na rok akademicki 2021/2022. Przeczytaj także klauzulę informacyjną RODO, a następnie zarejestruj się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK. Elektroniczna rejestracja kandydatów obowiązuje na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W ramach jednego profilu w IRK możesz zapisać się na dowolną liczbę kierunków studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Od momentu otwarcia rejestracji aż do jej zamknięcia możesz wielokrotnie logować się do swojego profilu w IRK, uzupełniać oraz zmieniać/poprawiać wprowadzone dane (oprócz danych identyfikacyjnych). Natomiast po zamknięciu rejestracji w IRK, dostęp do edycji danych w IRK jest możliwy na Twój wniosek skierowany do właściwej komisji rekrutacyjnej KR, wysłany z podanego podczas rejestracji adresu e-mail.

Jeśli w momencie rozpoczęcia procesu rekrutacji jesteś osobą niepełnoletnią to podczas składania dokumentów w siedzibie właściwej KR musisz przedstawić zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

UWAGA! Pamiętaj, że to Ty ponosisz konsekwencje wynikające z błędnej rejestracji w IRK: błędnego lub niekompletnego wypełnienia pól formularzy lub podania informacji niezgodnych z posiadanymi dokumentami. Rozbieżność pomiędzy danymi wprowadzonymi do IRK a treścią dokumentów składanych przez Ciebie, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub brakiem możliwości udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

W przypadku awarii sieci telekomunikacyjnych, niezależnej od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lub okresowego przeciążenia naszych serwerów, uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub wprowadzenia zmian przez kandydata.


1

KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI

UWAGA!

Wnioskując o usunięcie danych osobowych, powinieneś uprzednio zaznaczyć rezygnację w swoim profilu w IRK na wszystkich kierunkach studiów, na których ubiegałeś się o przyjęcie.


2

KROK 2 - REJSTRACJA WSTĘPNA

Zarejestruj się bezpośrednio przez link: http://irk.umed.wroc.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html lub poprzez stronę rekrutacji: www.rekrutacja.umed.wroc.pl/rejestracja , następnie:

 • kliknij w ikonkę
 • wpisz i ZAPAMIĘTAJ adres e-mail oraz hasło. UWAGA! Każde logowanie do systemu IRK następuje po podaniu loginu (którym w IRK jest adres e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie zakładania profilu
 • wypełnij formularz rejestracyjny – sprawdź poprawność danych
 • jeżeli jesteś cudzoziemcem, wybierz obywatelstwo, a następnie zaznacz decyzja rektora
 • zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną RODO, a następnie przejdź do zgód i oświadczeń
 • aktywuj konto w IRK poprzez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres e-mail, podany podczas rejestracji.

3

KROK 3 - WPROWADZANIE DANYCH

Zaloguj się do IRK poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz hasła lub jeżeli jesteś już zalogowany:

 • wypełnij zakładkę DANE OSOBOWE;
 • załącz zdjęcie (jak do dowodu osobistego) spełniające kryteria określone w IRK;
 • wypełnij zakładkę WYKSZTAŁCENIE – tegoroczni maturzyści wypełniają dane po otrzymaniu świadectwa maturalnego;
 • dokonaj wyboru kierunku – pamiętaj, że masz możliwość zapisania się na dowolną liczbę kierunków studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w terminach określonych w harmonogramach;
 • wypełnij zakładkę DEKLARACJE – jeśli jesteś kandydatem posiadającym świadectwo uzyskane za granicą, zapisz się na egzamin z języka polskiego na naszej uczelni poprzez zaznaczenie odpowiedniej deklaracji w IRK, a następnie wybierz termin egzaminu zgodny z harmonogramem rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek. Informacja o zdaniu/niezdaniu egzaminu oraz uzyskanym przez Ciebie wyniku zostanie wpisana do Twojego profilu w systemie IRK przed ogłoszeniem pierwszych list.

Uzyskanie z egzaminu z języka polskiego wyniku niższego niż 60% jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu oraz zakończeniem na tym etapie procesu rekrutacji.

          Tu znajdziesz Regulaminy egzaminu z języka polskiego w formie: zdalnej oraz stacjonarnej  Zapoznaj się z nimi!

UWAGA! Jeśli jesteś kandydatem posiadającym świadectwo uzyskane za granicą, załącz, w terminie określonym w harmonogramie, do zakładki ZAŁĄCZANIE DOKUMENTÓW skanu świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem oraz  dokumentem informującym o zastosowanej na świadectwie/dyplomie skali ocen, w celu weryfikacji przez uczelnię. Po dokonanej weryfikacji otrzymasz drogą mailową informację o uznaniu/nieuznaniu dokumentu wraz z zaproszeniem na egzamin z j. polskiego.

Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie pól obowiązkowych spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie i uniemożliwi przejście do kolejnego etapu rejestracji.
Po kompletnym wypełnieniu danych zakładka zmieni kolor (z czerwonego) na zielony.


4

KROK 4 - WYNIKI Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Zaloguj się do IRK (wpisz Twój e-mail oraz hasło) lub jeżeli jesteś już zalogowany:
przejdź do zakładki WYNIKI – wprowadź wyniki, ze świadectwa, ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.

Kandydaci na kierunki prowadzone na WNoZ  wpisują obowiązkowo także wynik z języka polskiego z egzaminu maturalnego (wyższą ocenę).
Tegoroczni maturzyści dane wypełniają po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

UWAGA!

 1. Jeżeli nie zatwierdzisz wprowadzonych danych za pomocą ZAPISZ oraz – po wprowadzeniu wszystkich wyników –    , to nie zostaną one zachowane.
 2. Wyniki muszą być przeliczone samodzielnie i zgodnie z informacjami zawartymi w warunkach rekrutacji.
 3. Należy je wprowadzić do IRK w terminie określonym we właściwym harmonogramie.
 4. Jeżeli przystępowałeś do egzaminu z j. polskiego w naszej uczelni (jako kandydat ze świadectwem uzyskanym za granicą) wynik z egzaminu pojawi się w zakładce DEKLARACJE przed opublikowaniem pierwszych list.

PAMIĘTAJ! Jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosisz wszelkie konsekwencje ich błędnego wprowadzenia.


5

KROK 5 - OPŁATA REKRUTACYJNA

W zakładce OPŁATA znajdziesz informacje o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego uczelni i inne konieczne do realizacji przelewu. Dla każdego kandydata oraz każdego zadeklarowanego kierunku generowany jest inny, indywidualny numer rachunku bankowego uczelni, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

W chwili, gdy Twój przelew zostanie zaksięgowany na rachunku uczelni,  a u t o m a t y c z n i e  zmieni się kolor zakładki na zielony, a należność się wyzeruje.

UWAGA!

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, wnieś opłatę dopiero po otrzymaniu wyników z matury.

UWAGA!

 1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej oddzielnie dla każdego deklarowanego kierunku i formy studiów (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji.
 2. Nie wpłacaj na ten sam numer rachunku bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej. PAMIĘTAJ! Ważne, aby przelew dotarł na rachunek Uczelni przed upływem terminu wskazanego we właściwym harmonogramie rekrutacji.  Niedokonanie wpłaty lub nieterminowa wpłata na odpowiedni rachunek lub wpłata dokonana na inny rachunek bankowy Uczelni jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji na dany kierunek i może skutkować niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji.
 3. Jeżeli aplikujesz na studia niestacjonarne i brałeś udział w rekrutacji na studia stacjonarne na ten sam kierunek  oraz/lub brałeś udział w I naborze, a następnie w II naborze na ten sam kierunek– nie wnosisz opłaty rekrutacyjnej. W każdym innym przypadku wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest wymagane.

6

KROK 6 - OGŁOSZENIE PIERWSZYCH LIST: RANKINGOWEJ I ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

Gdy w IRK wypełnione zostaną wszystkie wymagane pola i wniesiona opłata rekrutacyjna – zakładki zmienią kolor z czerwonego na zielony. Od tego momentu osoba o statusie Zarejestrowany będzie oczekiwać na zmianę swojego statusu Zarejestrowany na Kandydat.

Uwaga: zmiana statusu nie dokonuje się automatycznie po zapisaniu wszystkich zakładek. Statusy zmieniane i nadawane są przez komisje rekrutacyjne po posiedzeniu komisji.

Po zamknięciu rejestracji profil kandydata będzie zablokowany do edycji – wtedy na tle zakładek pojawią się ukośne paski  . Komisja rekrutacyjna przystępuje do  następnego etapu: weryfikacji danych kandydata. Po pozytywnej weryfikacji zmieniany jest status z Zarejestrowanego na Kandydat.

Informacja o etapach postępowania rekrutacyjnego przesyłana jest na podany przez kandydata adres mailowy, a zmiana statusu widoczna jest na indywidualnym profilu kandydata w IRK. Kliknij w STATUSY W IRK, aby dowiedzieć się, co oznacza dany status.

Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) tworzone są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji 2021, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów, w ramach obowiązujących limitów przyjęć oraz publikowane na internetowej stronie rekrutacji Uczelni  i na tablicach ogłoszeń dziekanatu, według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK.

UWAGA: Listy rekrutacyjne publikowane na stronie internetowej uczelni nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów. Komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego, wysyłany do kandydata w systemie IRK, ma charakter informacyjny i nie jest decyzją administracyjną.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę i poziom studiów wyższych, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

1)        biologia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

2)        chemia – na kierunkach: farmacji i analityce medycznej.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.

 


7

KROK 7 - SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKONANIE WPISU NA I ROK STUDIÓW

Jeżeli otrzymałeś informację o zmianie Twojego statusu w IRK na ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA i znalazłeś się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:

 • przygotuj teczkę i skompletuj (oryginały wraz z kopiami) wszystkich dokumentów wymaganych przy przyjęciu na studia;
 • wydrukuj z IRK: ankietę osobową, naklejkę na teczkę oraz wniosek NFZ (wniosek NFZ o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię – wyłącznie, gdy nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu pracy rodziców lub innym);
  UWAGA! Wydruk z IRK będzie możliwy wyłącznie wtedy, gdy wypełnione zostaną wszystkie obowiązkowe pola i zakładki w IRK;
 • złóż własnoręczny czytelny podpis (imię i nazwisko) w wyznaczonych miejscach na ankiecie osobowej;
 • w określonym w harmonogramie terminie złóż przygotowane dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla wybranego kierunku;
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią to podczas składania dokumentów, w siedzibie właściwej KR musisz, przedstawić zgodę rodzica/opiekuna prawnego;
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez komisję rekrutacyjną lub notariusza. Osoba upoważniona do składania dokumentów musi posiadać przy sobie komplet wymaganych dokumentów oraz pełnomocnictwo.
  PAMIETAJ! Niedostarczenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego Ci miejsca na danym kierunku.
 • Następnie zgłoś się do właściwego dziekanatu celem:
  • odebrania skierowania na badania do lekarza medycyny pracy;
  • podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne;
  • wpisania się na I rok studiów.
   PAMIETAJ! Brak wpisu na studia w wyznaczonym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z przyznanego Ci miejsca na danym kierunku.

UWAGA! Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia na kilku kierunkach, zdecyduj i wybierz jeden i pamiętaj, aby złożyć jak najszybciej, rezygnację z rekrutacji na pozostałych kierunkach, na które aplikowałeś – odblokuj miejsce i daj szansę kandydatom zainteresowanym tym kierunkiem.

Adresy poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pamiętaj o podstawowych zasadach postępowania podczas składania dokumentów.

 • Upewnij się przed przybyciem na uczelnię, iż masz wszystkie wymagane dokumenty.
 • Pamiętaj o maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach. Bezpośrednio przed wejściem do budynku uczelni załóż maseczkę  oraz jednorazowe rękawiczki, a od razu po wejściu zdezynfekuj dłonie.
 • Postępuj zgodnie z poleceniami członków komisji rekrutacyjnej.
 • Zachowuj odstęp minimum 1,5 metra od innych osób zarówno na zewnątrz jak i w budynku.
 • Mniej przy sobie własny długopis lub pióro w kolorze niebieskim lub czarnym.
 • Do siedziby komisji rekrutacyjnej wchodzi się bez osób towarzyszących. Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy.
 • Po budynku poruszaj się w maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach. Po opuszczeniu budynku wyrzuć zużytą maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki do kosza na śmieci.
 • Niezwłocznie opuść siedzibę komisji rekrutacyjnej po złożeniu dokumentów.

Wytyczne, które powinny być zastosowane w przypadku składających w KR  dokumenty do przyjęcia na studia.


8

KROK 8 - REZYGNACJA

Ze studiów można zrezygnować na każdym etapie procesu rekrutacji i jest to proces nieodwracalny. Rezygnację z rekrutacji na studia, kandydat może złożyć:

1) bezpośrednio z indywidualnego profilu kandydata w IRK albo

2) drogą elektroniczną –przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK, albo

3) osobiście, albo

4) przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku/ach, na które aplikowałeś i chcesz zrezygnować z rekrutacji , poinformuj nas o tym jak naszybciej – dasz w ten sposób szansę innym kandydatom.

Przykładowe oświadczenie o rezygnacji


9

KROK 9 - OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

Po zakończeniu etapu składania dokumentów ogłaszana jest lista osób przyjętych na dany kierunek (zwykle po godzinie 13.00) oraz kolejne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, aż do wypełnienia wszystkich miejsc na dany kierunek, formę i poziom studiów.


10

KROK 10 - II NABÓR

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I naborze, to możesz starać się o przyjęcie na studia w II naborze, o ile taki zostanie ogłoszony. Po zakończeniu rekrutacji z I naboru, w przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć na danym kierunku, poziomie i formie studiów, przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej może podjąć decyzję o dodatkowym II naborze na studia. Informacja o dodatkowym naborze i terminach  jest publikowana na internetowej stronie rekrutacji w zakładce News oraz komunikatach właściwego wydziału. Terminy w kolejnym naborze na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną podane są w harmonogramie rekrutacji, a terminy dla pozostałych kierunków będą ogłaszane na początku września na stronie rekrutacji oraz przy danym kierunku.

UWAGA! Po zakończeniu I naboru kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia, ale nadal są zainteresowani podjęciem studiów na danym kierunku zobowiązani są do zarejestrowania się w II naborze w IRK. Ponowna rejestracja w IRK oraz ponowne wpisanie wyników obowiązuje wszystkich tych, których nadal interesują studia na naszej Uczelni, również tych, którzy brali udział w rekrutacji I naboru.


11

KROK 11 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli uczestniczyłeś w postępowaniu rekrutacyjnym I i II naboru na studia stacjonarne i wynik Twojego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został, w efekcie odwołania, podwyższony do liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.
W tym celu, po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów na wynik kwalifikujący do przyjęcia:
● złóż osobiście pisemny wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej we właściwej KR,
● przedstaw dokument, poświadczający poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, wydany przez OKE.

Po spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w warunkach oraz w harmonogramie rekrutacji 2021/2022 możesz zostać przyjęty w ramach wolnych miejsc na dany kierunek studiów.

UWAGA! Wnioski złożone po 30 września 2021 roku nie będą rozpatrywane.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie przejdź do najczęściej zadawanych pytań FAQ lub skorzystaj z zakładki „Masz pytanie?” lub skontaktuj się z nami: 781 610 045, 781 610 055 lub 665 866 669.