Olimpijczycy

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz uczestnicy przedmiotowych olimpiad międzynarodowych, wymienionych w uchwale nr 1660 Senatu UMW z dnia 25 maja 2016 r. w tabelach 1 i 2 zostają przyjęci na I rok studiów w pierwszej kolejności, po spełnieniu warunków rekrutacji i na podstawie odpowiedniego wpisu na świadectwie maturalnym o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego tytuł laureata/finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej, wystawionego przez organizatora olimpiady lub certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie w przedmiotowej olimpiadzie międzynarodowej. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów według niniejszych zasad dotyczy olimpijczyków z roku rekrutacji lub roku kalendarzowego poprzedzającego rok rekrutacji.

POBIERZ