Limity przyjęć 2017/2018

Liczba miejsc 2017/2018


studia magisterskie

kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
liczba miejsc liczba miejsc dla cudzoziemców 1) liczba miejsc razem liczba miejsc
lekarski 253 16 269 105 2)
lekarski – w j. angielskim - - - 150
lekarsko-dentystyczny 52 5 57 28 2)
lek.-dentystyczny – w j. angielskim - - - 30
farmacja 170 3 173 125 2)
analityka medyczna 60 - 60 10
fizjoterapia 85 2 87 40

na studia pierwszego i drugiego stopnia:

kierunek studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
liczba miejsc liczba miejsc dla cudzoziemców 1) liczba miejsc razem liczba miejsc
pielęgniarstwo 125 3 1) 1281) 60
położnictwo 70 1 1) 71 1) 40
fizjoterapia - - - 70
ratownictwo medyczne 60 2 1) 62 1) -
zdrowie publiczne 45 - 45 40
dietetyka 80 - 80 50

kierunek studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
pielęgniarstwo - 90
położnictwo - 40
fizjoterapia - 40
ratownictwo medyczne - -
zdrowie publiczne 40 40
dietetyka - -

1) cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 3) ww. ustawy
2) w tym cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 4) ww. ustawy

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny określa w sposób ostateczny, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Limity miejsc dla kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, przyjmowanych na warunkach obowiązujących obywateli polskich, na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku akademickim 2017/2018 zawarte są w limitach miejsc dla danego kierunku, formy i poziomu studiów i przedstawiono je w tabelach poniżej


na studia magisterskie:

kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
lekarski 12 10
lekarsko-dentystyczny 3 3
farmacja 8 12
analityka medyczna 3 1
fizjoterapia 4 -

na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

kierunek studia I stopnia studia II stopnia
pielęgniarstwo 6 3
położnictwo 4 2
fizjoterapia - 4
ratownictwo med. 3 -
zdrowie publiczne 2 2
dietetyka 4 3

Progi punktowe i liczba miejsc w poprzednich latach