Komunikaty rekrutacyjne


Z dniem 14 lipca br. rozpocznie się elektroniczna rejestracja kandydatów na niestacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityki medycznej. Rejestracja na te studia będzie trwać do dnia 20 lipca br.


Z dniem 14 lipca br. rozpocznie się elektroniczna rejestracja kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia i dietetyka. Rejestracja na te studia będzie trwać do 15 sierpnia br.


Kandydaci zarejestrowani na kolejny kierunek studiów po 29 czerwca 2017

Informujemy, że kandydaci, którzy (po terminowym zarejestrowaniu się w systemie IRK i wyborze jednego lub kilku kierunków studiów) zapisali się na kolejny kierunek studiów po 29 czerwca 2017 r. (czyli po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), nie mogą być uwzględniani w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018 na wybrany w systemie IRK dodatkowy kierunek, ponieważ jest to niezgodne z uchwalonymi warunkami rekrutacji i odpowiednim harmonogramem rekrutacji na rok 2017.

Warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim (załącznik nr 1 do uchwały 1658 Senatu UMW z 25 maja 2016 r.) określają, w § 1 ust 6 oraz w § 2 ust 1, że:

"§ 1
[…]
6. Terminy, o których mowa w warunkach rekrutacji, są zamieszczone we właściwych harmonogramach rekrutacji 2017.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
§ 2
1. Złożenie aplikacji przez kandydata
1) Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie
a) zarejestrują się w IRK, poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól ankiety osobowej wraz z wyborem kierunku i formy studiów, wniosą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (zwaną dalej opłatą rekrutacyjną), na wygenerowane przez IRK, indywidualne dla każdego kandydata, konto bankowe uczelni,
b) poprawnie umieszczą wyniki z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej OKE, na swoim koncie w IRK; wszyscy kandydaci samodzielnie przeliczają i wprowadzają wynik egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego do IRK"


Natomiast Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzone w języku polskim (załącznik nr 2 do uchwały 1658 Senatu UMW z 25 maja 2016 r.) określają:

w § 1 , że
"[…]
Terminy, o których mowa w niniejszych warunkach rekrutacji są określone we właściwych Harmonogramach Rekrutacji 2017 r.,
a w § 4 ust. 1 pkt 1, ppkt a, że
1. Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki studiów obejmuje:
1) aplikowanie na studia poprzez kompletną rejestrację w IRK za pośrednictwem strony internetowej www.rekrutacja.umed.wroc.pl. Rejestracja polega na: wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, wyborze kierunku, formy i poziomu studiów […] oraz wpisaniu następujących danych:
a) kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz kandydaci na studia jednolite magisterskie – wyników egzaminu maturalnego […] „


Od 22 maja do 29 czerwca br. trwa rekrutacja na jednolite magisterskie studia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityki medycznej, fizjoterapii oraz na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, ratownictwa, zdrowia publicznego.


Zapoznaj się z warunkami oraz harmonogramem rekrutacji obowiązującymi na Twoim kierunku. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce REKRUTACJA pod odpowiednim Wydziałem.


Uwaga! Nowa zmiana dotycząca Porozumienia o wzajemnym uznawaniu UEW

Informujemy, że w rekrutacji 2017/2018 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu będzie uznawał zaświadczenia o wynikach z egzaminów wstępnych wydanych w latach 2015-2017 przez inne akademickie uczelnie medyczne, na wzorze obowiązującym w roku 2015 i 2016, z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących dla danego kierunku studiów.

Warunkiem uznania wyników z egzaminu wstępnego jest jego przeprowadzanie na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenionych według standardów obowiązujących przy ocenianiu arkuszy egzaminu maturalnego.

Obowiązuje porozumienie dot. uznawania wyników egzaminu wstępnego z lat 2015-2016.


Obecnie trwa rejestracja elektroniczna na studia w języku angielskim (studia niestacjonarne, płatne), która zakończy się 23 lipca 2017 r.