Rekrutacja » Informacje ogólne

Kliknij na interesujący Cię temat, by rozwinąć informację

Dodatkowe stypendia – wnioski on-line do 18 sierpnia 2O14 r. do godz. 16.00 !!!

Dodatkowe stypendia dla przyjętych na I rok studiów w ramach Programu Stypendiów Pomostowych

Wnioski on-line – do 18 sierpnia 2O14r do godz. 16.00 !!!

DLA KOGO STYPENDIA POMOSTOWE?

O stypendia na pierwszy rok studiów mogą się ubiegać maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce. Adresatami Programu w szczególności jest młodzież pochodząca z rodzin pracowników dawnych PGR, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka oraz młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe uczestniczące w Programie. więcej na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/


Kalendarz rekrutacji na wrzesień 2014
Jest już dostępny Kalendarz rekrutacji na wrzesień 2014, na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacje i analitykę medyczną (pobierz)

Rezygnacje - I rok studiów

Osoby rezygnujące (po przyjęciu na I rok studiów) z podjęcia studiów, proszone są o:

1. napisanie podania o rezygnacji ze studiów,
2. podpisanie tego podania (proszę nie zapomnieć o podpisie – pisma bez podpisu nie mają mocy prawnej)
3. zeskanowanie pisma z rezygnacją i przesłanie tego skanu (nazwanego imieniem i nazwiskiem ) o rezygnacji na adres mailowy odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Lekarski:rekrutacja.lekarski@umed.wroc.pl
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: rekrutacja.stomatologia@umed.wroc.pl
Wydział Farmaceutyczny: rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu: rekrutacja.wnoz@umed.wroc.pl

II nabór na studia niestacjonarne (płatne) na kierunek farmacja

Kandydaci na studia niestacjonarne (płatne) na kierunek farmacja – ogłaszamy dodatkowy nabór Komunikat WKR WF (link)


II nabór na studia na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu

Kandydaci na:

1. I stopień studiów niestacjonarnych na fizjoterapię – ważny komunikat (link)
2. studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne II nabór (link)


Wzór umowy

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych (Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2012 r.) (pobierz)


Kandydaci na poszczególne kierunki studiów

Wszelkie informacje dotyczące kandydatów na poszczególne wydziały Uniwersytetu Medycznego zamieszczane są w linku informacje dla kandydatów przy poszczególnych wydziałach.


Skierowania do lekarza medycyny pracy

będą wręczane osobom przyjętym na studia w dniu składania dokumentów, podczas dokonywania wpisu na I rok studiów. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w odpowiednim dziekanacie przed rozpoczęciem roku akademickiego


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, Dział Spraw Studenckich informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.